Skip to Content

Dydd Gŵyl Dewi Hapus oddi wrth ein Swyddog Cyswllt Cymru

By Winter Dotto

JNCC in WalesSt David's Day

Dydd Gŵyl Dewi Hapus oddi wrth ein Swyddog Cyswllt Cymru

Mae heddiw yn ddiwrnod Dydd Gŵyl Dewi. Gan mai Dewi Sant yw nawddsant Cymru, pa ffordd well i’w nodi na gyda blogbost gan ein Swyddog Cyswllt Cymru newydd.

Ymunais â JNCC ar ddiwedd mis Ionawr fel Swyddog Cyswllt Cymru, ar secondiad o CNC - cyfle anhygoel i weithio ar y cyd â Llywodraeth Cymru, Cyfoeth Naturiol Cymru (CNC) a JNCC. Gobeithio y bydd fy nghefndir mewn ecoleg forol, dadansoddi monitro ac ar yr Adroddiad ar Sefyllfa Adnoddau Naturiol (SoNaRR) o gymorth mawr i mi helpu ddatblygu atebion i’r argyfyngau natur a hinsawdd. Rwy’n edrych ymlaen yn fawr at ddod i adnabod cydweithwyr newydd yn y JNCC a Llywodraeth Cymru a chreu perthnasoedd gwaith newydd gyda chydweithwyr yn CNC.

Mae’r blynyddoedd diwethaf wedi bod yn heriol mewn sawl ffordd; rydym i gyd yn datblygu ffyrdd newydd o weithio, addasu i normal newydd wrth i ni gymryd camau i oresgyn y pandemig. Un wers yr wyf wedi’i chymryd o hyn fu’r angen i weithio’n fwy cydweithredol tuag at flaenoriaethau a rennir. Rwy’n teimlo mai dyma lle mae fy rôl yn dod i rym, gan gysylltu, hwyluso, a qweithio gyda chydweithwyr yn Llywodraeth Cymru a CNC tuag at gyflawni nodau cyffredin. Dros y mis diwethaf, rwyf wedi cael gwybod am y swm helaeth o waith sydd eisoes yn digwydd yn JNCC i Gymru - gwaith ar Ardaloedd Morol Gwarchodedig, datblygu offer Arsylwi’r Ddaear, grwpiau sy’n edrych ar dargedau ardoloedd gwarchodedig 30X30, dangosyddion biomrywiaeth a newid hinsawdd. Mae’r gwaith yn amrywiol, yn ddiddorol ac yn flaengar. Rwy’n gwybod mod i ond wedi crafu'r wyneb; ond rwy’n gobeithio y gallaf wneud cyfraniadau ystyrlon i’r gwaith sydd eisoes ar y gweill ac archwilio rhai cyfleoedd newydd.

Roedd fy ngwaith blaenorol yn CNC yn ymwneud â dadansoddi monitro. Teimlaf fod tystiolaeth yn hollbwysig er mwyn gwneud penderfyniadau amgylcheddol cadarn a fydd yn helpu adferiad byd natur, a’r argyfyngau hinsawdd a biomrywiaeth. Mae’r JNCC a’r sefydliadau y mae’n  gweithio gyda nhw yng Nghymru mewn sefyllfa dda i gyflwyno tystiolaeth a fydd yn ein galluogi i gyfrannu at reoli adnoddau naturiol yn gynaliadwy tuag at amgylchedd amrywiol mwy addasol. Er mwyn sicrhau’r buddion mwyaf, rwy’n teimlo ei bod yn bwysig inni ddefnyddio’r dystiolaeth sydd gennym I’w llawn botensial, cydweithio ag errail I gael o dystiolaeth, a blaenoriaethu yn ôl anghenion gwlad-benodol i lywio penderfyniadau lleol a chenedlaethol.

Mewn ychydig wythnosau byddaf yn mynychu Cynhadledd CAPER 2022, ar effeithiau llygredd aer, a gynhelir yn Abertawe eleni. Rwy’n edrych ymlaen at ddysgu am yr ymchwil arloesol ddiweddaraf sy’n digwydd yn lleol yn ogystal ag yn rhyngwladol, a’r gwaith sydd yn mynd ymlaen eisoes i wella ansawdd aer yng Nghymru. Rwy’n edrych ymlaen yn fawr at fynychu digwyddiad yn y maes a mynd allan i’r amgylchedd naturiol i ddysgu mwy am fyd rhyfeddol cennau fel monitoriaid ansawadd aer.

Heddiw byddaf yn dathlu Dydd Gŵyl Dewi gyda chawl cennin a thatws neis ac wrth gwrs pice ar y maen. Dw i wir yn mwynhau dysgu Cymraeg, felly hoffwn ddweud ‘Dydd Gŵyl Dewi Hapus’. Gobeithio y cewch chi gyd ddiwrnod braf a chofiwch fod y cennin pedr yn dod drwodd; ac mae’r gwanwyn ar ei fford!

Os hoffech wybod mwy am y gwaith rydym yn ei wneud yng Nghymru, cysylltwch â ni.

Darllenwch y blogbost yma yn Saesneg.

Back to top